Regulamin

§1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej www.laslublin.pl
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.

§2 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres siedziby: Stowarzyszenie Lubelska Akademia Sportu Montażowa 16 20-214 Lublin
 2. Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Lubelska Akademia Sportu Montażowa 16 20-214 Lublin
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@laslublin.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 531 111 158
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Proces zakupu Biletów

 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:
  a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej na Stronie Internetowej,
  b) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  c) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,
  d) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,
  e) w przypadku Blankietów Biletowych podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,
  f) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,
 2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności.
 6. Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator Wydarzenia dostarcza Bilety do Klienta zgodnie z § 5

§ 4 Forma Biletów

 1. Bilety na Wydarzenia sprzedawane na stronie www.laslublin.pl dostępne są wyłącznie w formie biletów PDF.
 2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
 4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

§ 5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

 1. Organizator Wydarzenia oferuje następujące formy płatności za Bilety z Rezerwacji:
  a) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
 2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
 4. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Organizatorem Wydarzenia podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 5. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Organizatorem Wydarzenia, o których mowa powyżej znajduje się na Stronie Internetowej i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów.
 6. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
 7. Okres ważności Rezerwacji wynosi:
  a) dla przelewu bankowego: 3 dni roboczych
  b) dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin
  c) dla płatności internetowej (on-line) kartą płatniczą: 24 godziny
 8. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.
 9. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 10. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Organizator Wydarzenia przyjmuje przelewy w złotych.
 12. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 , Organizator Wydarzenia zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.
 13. Klient wyraża zgodę na doręczenie faktur sprzedaży pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 

§6 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów

 1. Dostępne są następujące formy dostawy:
  a) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 2 ust. 1 lit. b).
 2. Blankiety Biletowe dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 4. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
 5. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:
 6. a) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,
 7. b) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy
 8. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
 9. W przypadku Biletów PDF Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 10. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 2.
 11. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi Wydarzenia

§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Wydarzenia w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 2. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

§  10 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów na Stronie Internetowej,

Strona Internetowa – strona www.laslublin.pl, prowadzona przez Organizatora Wydarzeń,

Organizator Wydarzenia – Pan Kamil Szubarczyk, prowadzący Stowarzyszenie Lubelska Akademia Sportu Montażowa 16 20-214 Lublin NIP 9462683110 REGON 381168900 KRS 0000747007

Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Strony Internetowej,

Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów na Stronie Internetowej,

Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej,

Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej,

Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy,

Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy Biletów związanych z Wydarzeniem,

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)